ด่วน ! ราชกิจจาฯ ประกาศผ่อนคลายสวมแมสก์ให้ใส่ตามความสมัครใจ มีผลทันที

          ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เปิดบริการได้ มีผลทันที 23 มิถุนายน 2565 

หน้ากากอนามัย

          วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) ความว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ปัจจุบันได้คลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงเป็นลำดับ จนสามารถผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติ 

          การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น จึงสมควรผ่อนคลายข้อจํากัดการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่า สวมหน้ากากอย่างถูกวิธี เป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ รวมทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ

หน้ากากอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) จึงมีข้อแนะนำ ดังนี้

          - ให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

          - กรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 แล้วจะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม 608) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ 

          - กรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565หน้ากากอนามัย
หน้ากากอนามัย
หน้ากากอนามัย

ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ด่วน ! ราชกิจจาฯ ประกาศผ่อนคลายสวมแมสก์ให้ใส่ตามความสมัครใจ มีผลทันที อัปเดตล่าสุด 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10:12:32 35,376 อ่าน
TOP