เพิ่ม ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-อยุธยา พื้นที่สีแดงเข้ม งดออกนอกบ้านเว้นเหตุจำเป็น เริ่ม 20 ก.ค.


          ราชกิจจานุเบกษา เผยคำสั่ง เพิ่ม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม งดออกจากบ้านเว้นมีเหตุจำเป็น เริ่มบังคับใช้ 20 กรกฎาคม

ยกระดับล็อกดาวน์ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม
ภาพจาก kan Sangtong / Shutterstock.com

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

          โดยมีใจความสำคัญคือการเพิ่มจังหวัดที่จัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือจังหวัดสีแดงเข้ม อีก 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และอยุธยา ทำให้ขณะนี้มีจังหวัดที่จัดอยู่ในเขตสีแดงเข้มรวม 13 จังหวัด

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

          ขณะที่ตามประกาศข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ได้ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้จากข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า พร้อมระบุให้ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคสสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น

          สําหรับการเดินทางในบางกรณีที่จําเป็น เช่น การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต อาหาร ยา หรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ สามารถกระทําได้แต่ต้องพึงใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตนเองตามคําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทํางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด

ราชกิจจานุเบกษา
ภาพจาก AfriramPOE / Shutterstock.com

          ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาสาสมัครและจิตอาสา ในการให้ความช่วยเหลือและกระจายสิ่งอุปโภคบริโภคที่จําเป็นแก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

          ทั้งนี้ กำหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับแต่วันที่ข้อกําหนดฉบับนี้ ใช้บังคับ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่และการกําหนดบุคคลที่ได้รับยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อกําหนด (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

          สำหรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เพื่อมีคำสั่งปิดสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ของโควิด 19 ให้ดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 14 วัน โดยสำหรับการให้บริการดังต่อไปนี้ ให้เปิดดำเนินการการได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้น จากที่ได้เคยกำหนดไว้แล้ว

          - การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. โดยห้ามการบริโภคในร้าน ให้ดำเนินการเฉพาะกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

          - ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดบริการได้เฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เกต ยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ซึ่งจัดเป็นการให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และการสาธารสุขอื่น ๆ ของภาครัฐ โดยเปิดได้ถึง 20.00 น.

          - โรงแรม เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ โดยให้งดกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง

          - ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. โดยจำกัดเวลาสำหรับร้านสะดวกซื้อให้ปิดบริการระหว่างเวลา 20.00 - 04.00 น.

          - โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้
 

          สำหรับการดำเนินการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง ยังคงเปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตตามาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

 >> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 << ได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษาเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เพิ่ม ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-อยุธยา พื้นที่สีแดงเข้ม งดออกนอกบ้านเว้นเหตุจำเป็น เริ่ม 20 ก.ค. อัปเดตล่าสุด 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:42:40 18,285 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP