ประกาศแล้ว เคอร์ฟิว กทม. - ปริมณฑล 3 ทุ่ม - ตี 4 จันทร์นี้ คุมเวลาเปิดร้าน ห้าง ตลาด

          ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศข้อกำหนด เคอร์ฟิว 10 จังหวัด 3 ทุ่ม - ตี 4 พร้อมบังคับใช้มาตรการ คุมการเปิดห้าง - ตลาด ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล

เคอร์ฟิว
ภาพจาก SoLoKnight / Shutterstock.com

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยเพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่ง คือ เรื่องการสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมถึง 4 จังหวัดชายแดนใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

          โดยห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้ใช้บังคับ ผู้ฝ่าฝืนย่อมมีความผิดและต้องระวางโทษตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  

          ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับยกเว้น คือ ผู้ป่วยหรือผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ

          การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและจำกัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ผู้บริการธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

          การประกอบอาชีพที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน การทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือการตรวจรักษาสัตว์

          ทั้งนี้ ให้บุคคลที่มีความจำเป็นแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทาง หรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
 
          นอกจากนี้ยังระบุถึงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ดังนี้

          - ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงร้านที่ตั้งในศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม โรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. แต่ห้ามบริโภคในร้าน ให้บริการเฉพาะนำกลับบ้านเท่านั้น
 
          - ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. โดยให้เปิดบริการเฉพาะจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ยาและเวชภัณฑ์ ซูเปอร์มาร์เกต เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ธนาคาร สถาบันทางการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ การให้บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา การให้บริการฉีดวัคซีนทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่น ๆ และส่วนที่เป็นที่ทำการของรัฐหรือเอกชน

          - ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. โดยจำกัดเวลาร้านสะดวกซื้อให้ปิดเวลา 20.00-04.00 น.

          - สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา หรือสถานที่ออกกำลังกายเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.

          - ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้ปิดดำเนินการ

          - ร้านเสริมสวย แต่งหรือดัดผม ให้เปิดได้ตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

          - ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน

          ทั้งนี้ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

เคอร์ฟิว

เคอร์ฟิว

เคอร์ฟิว

เคอร์ฟิว

เคอร์ฟิว

เคอร์ฟิว

ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศแล้ว เคอร์ฟิว กทม. - ปริมณฑล 3 ทุ่ม - ตี 4 จันทร์นี้ คุมเวลาเปิดร้าน ห้าง ตลาด อัปเดตล่าสุด 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:22:57 13,882 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP