ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม ฟ้าทะลายโจร ในบัญชียาหลักสมุนไพร รักษาโรคโควิด 19

          ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเพิ่ม ฟ้าทะลายโจร ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร รักษาโรคโควิด 19 กับผู้ป่วยที่มีความรุนแรงน้อย มีผลบังคับใช้ทันที


ราชกิจจาฯ

          วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 ความว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาให้ได้รับการต่อยอดโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกลไกการเสริมและพัฒนายาจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบ

          ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อให้บัญชีหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสอง สาม สี่ และห้า ตามรายการบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

          บัญชี 1 หมายความถึง รายการยาที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ มีหลักฐานที่สนับสนุนการใช้ตามสรรพคุณ (health Benefits) หรือบ่งใช้ (clinical indication) มีประสบการณ์การใช้ในประเทศไทยอย่างเพียงพอ สามารถใช้ในสถานพยาบาล โดยแบ่งเป็น ไม่มีเงื่อนไขการใช้ หรือมีเงื่อนไขการใช้ เช่น คุณสมบติของแพทย์ผู้สั่งใช้ และระดับสถานพยาบาล

          บัญชี 2 หมายความถึง รายการยาที่ต้องใช้โดยแพทย์แพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์

          บัญชี 3 หมายความถึง รายการยาสำหรับโครงการพิเศษของหน่วยงานของรัฐ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ มีหน่วยงานรับผิดชอบทั้งโครงการและงบประมาณ นำเสนอโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร และให้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรทุก 1 ปี และเมื่อสิ้นสุดโครงการ

          ข้อ 2 ให้เพิ่มเติมรายการยาจากสมุนไพรในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ คือ ยาทำลายพระสุเมรุ, ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก, ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก (w/w), ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร (ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย) และยาผงฟ้าทะลายโจร (ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย) เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564

          ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

          อนุทิน ชาญวีรกูล

          รองนายกรัฐมนตรี

          ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม ฟ้าทะลายโจร ในบัญชียาหลักสมุนไพร รักษาโรคโควิด 19 อัปเดตล่าสุด 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14:43:33 6,809 อ่าน
TOP