เช็กรายชื่อ รพ.-แล็บ ตรวจโควิด 19 ฟรี ใครเข้าเกณฑ์ 3 ข้อนี้ ไม่ต้องจ่ายสักบาท ดูเลย !

          เช็กรายชื่อโรงพยาบาล และสถานพยาบาล ตรวจโควิด 19 ฟรี คนเข้าข่ายตรวจฟรีต้องมีปัจจัยความเสี่ยงตามเกณฑ์ 3 ข้อ เช็กตามนี้เลย...

ตรวจโควิดฟรี

           นับเป็นห้วงเวลาที่ทุกคนต้องดูแลและปกป้องตัวเองให้ดี หลังจาก
โควิด 19 ระบาดระลอกใหม่ เพราะหากติดเชื้อมาแล้ว อาจไม่ได้ส่งผลแค่ตัวเองเท่านั้น แต่จะทำให้คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างติดเชื้อไปด้วย โดยสำหรับคนที่ไม่แน่ใจหรือมีความกังวลว่าตนเองติดโควิด-19 หรือไม่นั้น สามารถเข้ารับการ ตรวจโควิดฟรี จากสถานพยาบาลของรัฐบาล หากท่านเข้าข่ายเกณฑ์ 3 ข้อดังต่อไปนี้

1. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ


          - เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
          - ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
          - สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยัน
          - เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

          ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

2. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโควิด 19 เช่น


          - ไอ
          - น้ำมูก
          - เจ็บคอ
          - หายใจเหนื่อยหอบ
          - จมูกไม่ได้กลิ่น
          - ลิ้นไม่รับรส

3. ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง


          - ใกล้ชิดกับผู้สงสัยโควิด 19
          - เป็นบุคลากรทางการแพทย์
          - เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
          - เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

          ทั้งนี้ หากใครเข้าเกณฑ์เสี่ยงดังกล่าว ขอให้สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และเดินทางโดยรถส่วนตัวเพื่อเข้ารับบริการ โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 แต่หากไม่มีความเชื่อมโยง แต่ต้องการเข้ารับการตรวจ ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

ตรวจโควิดฟรี

          สำหรับรายชื่อห้องปฏิบัติการที่สามารถเดินทางไปตรวจ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 329 แห่ง (ข้อมูลวันที่ 25 มิถุนายน 2564) มีดังนี้...

สถานที่ ตรวจโควิดฟรี ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 127 แห่ง ได้แก่


ภาครัฐ 48 แห่ง


          - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง)
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง)
          - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
          - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
          - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          - สถาบันบำราศนราดูร
          - โรงพยาบาลราชวิถี
          - โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
          - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
          - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
          - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
          - โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
          - สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
          - คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          - คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
          - โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
          - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) แผนกเรโทรไวโรโลยี
          - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
          - โรงพยาบาลสมุทรปราการ
          - คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
          - โรงพยาบาลตำรวจ
          - สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
          - โรงพยาบาลปทุมธานี
          - โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
          - โรงพยาบาลสมุทรสาคร
          - ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
          - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
          - ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
          - โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
          - โรงพยาบาลตากสิน
          - โรงพยาบาลบางกรวย
          - กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
          - ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
          - โรงพยาบาลกลาง
          - สถาบันโรคทรวงอก
          - โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
          - ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
          - ภาควิชาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
          - โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
          - สถาบันราชประชาสมาสัย
          - โรงพยาบาลบางพลี
          - สถาบันประสาทวิทยา
          - โรงพยาบาลสิรินธร
          - โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

เอกชน 79 แห่ง


          - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
          - บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในนามกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล เมโมเรียล)
          - คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง
          - หวนจียีน เทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์
          - บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
          - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
          - ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์
          - โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
          - โรงพยาบาลนนทเวช
          - บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2
          - โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
          - โรงพยาบาลปิยะเวท
          - MIC Lab (บริษัท เมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด)
          - โรงพยาบาลเมดพาร์ค
          - โรงพยาบาลวิภาราม
          - องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization for Migration, IOM)
          - โรงพยาบาลศิครินทร์
          - โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
          - โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
          - บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด
          - บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด
          - โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
          - บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด (สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก)
          - บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
          - โรงพยาบาลรามคำแหง
          - โรงพยาบาลวิภาวดี
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
          - โรงพยาบาลเจ้าพระยา
          - โรงพยาบาลเสรีรักษ์
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
          - คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี
          - โรงพยาบาลสุขุมวิท
          - บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด
          - คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์
          - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
          - โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
          - โรงพยาบาลสินแพทย์
          - โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
          - บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว)
          - โรงพยาบาลนครธน
          - โรงพยาบาลพระรามเก้า
          - บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่เซอร์วิส จำกัด
          - โรงพยาบาลเวชธานี
          - โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
          - โรงพยาบาลมหาชัย
          - โรงพยาบาลบางนา 5
          - โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
          - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
          - โรงพยาบาลเอกชัย
          - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร)
          - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
          - โรงพยาบาลไทยนครินทร์
          - โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ
          - บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
          - โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
          - โรงพยาบาลเอเชีย
          - บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
          - โรงพยาบาลหัวเฉียว
          - บริษัท ภัทร แล็บ จำกัด (โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี)
          - โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ
          - บริษัท เอซีซี เมดิคอล แล็บ จำกัด
          - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
          - โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
          - โรงพยาบาลธนบุรี
          - โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
          - โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ
          - บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด
          - โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
          - โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา
          - บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 3
          - เอช.ดี.แล็ป คลินิกเทคนิคการแพทย์
          - โรงพยาบาลมิตรประชา
          - คลินิกเทคนิคการแพทย์ กรุงเทพจีโนม
          - โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
          - บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
          - โรงพยาบาลเพชรเวช

ตรวจโควิดฟรี

สถานที่ ตรวจโควิดฟรี ต่างจังหวัด 202 แห่ง ได้แก่


ภาครัฐ 153 แห่ง


          - ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          - โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
          - โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
          - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
          - โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลำปาง
          - โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง
          - โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ 
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
          - โรงพยาบาลพะเยา พะเยา
          - โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน
          - โรงพยาบาลแพร่ แพร่
          - โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่
          - โรงพยาบาลน่าน
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 
          - โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
          - โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท
          - โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี
          - โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร
          - หน่วยวิจัยไวรัสวิทยากำแพงเพชร-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐฯ) กำแพงเพชร
          - โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร
          - โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก
          - โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย
          - โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย
          - โรงพยาบาลแม่สอด ตาก
          - โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์
          - โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
          - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
          - โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
          - โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
          - โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก
          - หน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตาก
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
          - โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
          - โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
          - โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง
          - โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
          - โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อยุธยา
          - ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก
          - โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
          - โรงพยาบาลตราด ตราด
          - โรงพยาบาลระยอง ระยอง
          - โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ชลบุรี
          - โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
          - โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
          - โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
          - โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ
          - โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
          - โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
          - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
          - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
          - โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ
          - โรงพยาบาลนครพนม นครพนม
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
          - โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร
          - โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย
          - โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
          - โรงพยาบาลเลย เลย
          - โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว
          - โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
          - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
          - โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
          - โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
          - โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น
          - โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
          - โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
          - โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
          - โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร
          - โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
          - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
          - โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
          - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
          - โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
          - โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา
          - โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
          - โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
          - หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
          - โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง
          - โรงพยาบาลสตูล สตูล
          - โรงพยาบาลตรัง ตรัง
          - โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี
          - โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส
          - โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา
          - ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา
          - โรงพยาบาลยะลา ยะลา
          - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
          - โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา
          - โรงพยาบาลพังงา พังงา
          - โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
          - โรงพยาบาลระนอง ระนอง
          - โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่
          - โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต
          - โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี
          - โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช
          - โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
          - โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
          - โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
          - โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
          - โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
          - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
          - โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
          - โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
          - โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก
          - โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี
          - โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง
          - โรงพยาบาลพบพระ ตาก
          - โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม
          - โรงพยาบาลนครนายก นครนายก
          - โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
          - โรงพยาบาลเบตง
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
          - โรงพยาบาลปราสาท
          - โรงพยาบาลสงขลา
          - โรงพยาบาลมะการักษ์
          - โรงพยาบาลบางปะอิน
          - โรงพยาบาลบ้านนาสาร
          - โรงพยาบาลยางตลาด
          - โรงพยาบาลท่าศาลา
          - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          - หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 6.1 อำเภอบางละมุง (ศูนย์พัทยารักษ์) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
          - โรงพยาบาลโพนทอง
          - โรงพยาบาลอรัญประเทศ
          - โรงพยาบาลบ้านโป่ง
          - โรงพยาบาลโพธาราม
          - โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
          - โรงพยาบาลเมืองพัทยา
          - โรงพยาบาลอุทัย
          - โรงพยาบาลศีขรภูมิ
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17


เอกชน 49 แห่ง


          - บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต
          - โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์
          - เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาพัทยา ชลบุรี
          - เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาระยอง ระยอง
          - เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาหาดใหญ่ สงขลา
          - บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จำกัด ชลบุรี
          - โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี  
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ สระแก้ว
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
          - โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
          - โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี
          - โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา  
          - โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ขอนแก่น
          - โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ตาก
          - องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานแม่สอด ตาก
          - โรงพยาบาลานนา เชียงใหม่
          - โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
          - โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
          - โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง
          - โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
          - โรงพยาบาลทักษิณ
          - โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย
          - โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
          - โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
          - โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา
          - โรงพยาบาลพะเยา ราม
          - เอ็นเฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่
          - ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
          - ศูนย์สุขภาพออคซิแคร์ สหคลินิก ชลบุรี
          - โรงพยาบาลเมืองเลย ราม
          - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
          - โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
          - บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
          - เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขานครศรีธรรมราช
          - โรงพยาบาลเอกชล 2
          - โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค   
          - เซาเทิร์นแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
          - คลินิกมุกดาหารเฮลท์แล็บ
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
          - โรงพยาบาลเอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล
          - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
          - พีอาร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์
          - บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
          - โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
          - บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาประจำโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
          - ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
          - เซ็นทรัลแล็บกรุ๊ป คลินิกเทคนิคการแพทย์

ตรวจโควิดฟรี
           นอกจากนี้สามารถตรวจสอบสถานพยาบาลที่ตรวจโควิด 19 ได้โดยคลิก ที่นี่

         >> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 << ได้ที่นี่* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2564


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กรายชื่อ รพ.-แล็บ ตรวจโควิด 19 ฟรี ใครเข้าเกณฑ์ 3 ข้อนี้ ไม่ต้องจ่ายสักบาท ดูเลย ! อัปเดตล่าสุด 21 กันยายน 2564 เวลา 15:12:51 611,970 อ่าน
TOP