หัวหินพร้อม ! ประจวบคีรีขันธ์ คลายล็อกดาวน์โควิด 19 โรงแรม-ที่พัก เปิดกิจการได้

          ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศคลายล็อกดาวน์ อนุญาตให้เปิดให้บริการโรงแรม รีสอร์ต ห้องพัก พร้อมนำเรือเข้าเทียบท่าในเขตจังหวัดได้แล้ว มีผลตั้งแต่ 17 พ.ค. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประจวบคีรีขันธ์ คลายล็อกดาวน์
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองหัวหิน เผยแพร่คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามโดย นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับเรื่อง แก้ไขคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

          ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีคำสั่งดังนี้

          1. ยกเลิกความในข้อ 3 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3861/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกันและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ผ่อนคลายให้โรงแรมที่ได้รับในอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทุกประเภท และสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน สามารถเปิดดำเนินกิจการได้ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

          - ห้องประชุมในโรงแรม ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือการประชุม การอบรม การสัมมนา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานเดียวกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแหล่งที่มา

          - ให้เจ้าของหรือผู้จัดการโรงแรม หรือสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

          2. ยกเลิกความในข้อ 5 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3861/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกันและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค Covid 19  ผ่อนคลายให้เรือที่แจ้งออกมาจากท่าต่างจังหวัด สามารถแจ้งเข้าท่าในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

          - การนำเรือเข้าเทียบท่าในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่จังหวัดกำหนด

          - ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าศูนย์ควบคุมเรือเข้าออกบางสะพาน ปราณบุรี และประจวนศีรีขันธ์ จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ตามที่จังหวัดกำหนด หากพบการฝ่าฝืนให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคในเขตพื้นที่ดำเนินการตามที่ พ.ร.บ.โรคติดต่อ

          3. แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ 3.1 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3614/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติตต่ออันตราย และให้คนต่างด้าวมารายงานตัว โดยผ่อนคลายกำหนดระยะเวลาการปิดร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ร้านลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อ ทั้งนี้กำหนดให้เวลาปิด-เปิด สอดคล้องกับการห้ามออกนอกเคหสถาน ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

          4. ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามแนวทางที่ข้าราชการกำหนด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ สั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวเป็นการเฉพาะราย

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองหัวหิน


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หัวหินพร้อม ! ประจวบคีรีขันธ์ คลายล็อกดาวน์โควิด 19 โรงแรม-ที่พัก เปิดกิจการได้ อัปเดตล่าสุด 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:40:57 26,941 อ่าน
TOP