ประยุทธ์ ตั้งหมอเหรียญทอง - ประสาร เป็นทีมที่ปรึกษาสู้โควิด 19 รวม 13 ตำแหน่ง

          ประยุทธ์ ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ใน ศบค. นำโดย หมอเหรียญทอง และประสาร อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มีรายละเอียด ดังนี้

          เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 2 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากสถานการณ์โรค COVID 19 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้


          1. ศ.เกียรติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน

          2. ศ.เกียรติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ รองประธาน

          3. ศ. นพ.นิธิ มหานนท์ กรรมการ

          4. ศ.วุฒิสาร ตันไชย กรรมการ

          5. รศ.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการ

          6. รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ

          7. พล.ต. นพ.เหรียญทอง แน่นหนา กรรมการ

          8. นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการ

          9. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ

          10. นายวีระ ธีระภัทรานนท์ กรรมการ

          11. นายสมชัย จิตสุชน กรรมการ

          12. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ

          13. รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประยุทธ์ ตั้งหมอเหรียญทอง - ประสาร เป็นทีมที่ปรึกษาสู้โควิด 19 รวม 13 ตำแหน่ง อัปเดตล่าสุด 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 19:58:04 17,068 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP