มาตรการเยียวยาโควิด 19 มีอะไรบ้าง ?

          รวมทุกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 ระบาด ทั้ง แจกเงิน ไฟฟ้า ประปา เน็ตฟรี พักชำระหนี้ ลงทะเบียนว่างงาน เป็นต้น 
          การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้าง เพราะทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก คนจำนวนมากต้องตกงาน เป็นเหตุให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาตรการต่าง ๆ อย่างเร่งด่วนมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com การพักชำระหนี้จากสถาบันการเงิน ไปจนถึงการลดค่าไฟฟ้า ค่าประปา ให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี โทรศัพท์ฟรี 
วันนี้ เราจึงรวบรวมรายละเอียดของมาตรการเยียวยาในแต่ละด้าน
มาให้ทราบกัน
เราเที่ยวด้วยกัน (เที่ยวปันสุข)
          เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทย รัฐบาลจึงจัดโครงการเที่ยวปันสุข (เราเที่ยวด้วยกัน) และกำลังใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว โดยมีทั้งช่วยจ่ายเงินค่าที่พัก 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน รวมทั้งมอบ E-Voucher ให้คืนละ 600 บาทด้วย ลองมาอ่านรายละเอียดกัน
เราเที่ยวด้วยกัน

มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง-บัตรคนจน
          มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จะให้เงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 โดยให้กับคน 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็กยากจน, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวม 13 ล้านคน

         นอกจากนี้ ผู้พิการยังจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

          ขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด 19 ก็จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท เช่นกัน
บัตรคนจน

เราไม่ทิ้งกัน
          ได้รับความสนใจอย่างมากกับมาตรการเยียวยาด้วยการแจกเงินช่วยเหลือ เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) ให้กับแรงงาน-ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 โดยผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งจะมีผู้ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการนี้ รวม 16 ล้านคน
ประกันสังคม
          สำหรับพนักงานและลูกจ้างที่ส่งเงินสมทบประกันสังคม จะได้รับการลดอัตราส่งเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือน และหากต้องว่างงาน ตกงาน ในช่วงเวลานี้ ก็ยังจะได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล รวมทั้งเงินชดเชยการขาดรายได้ (เฉพาะผู้ประกันตน มาตรา 33)
พักชำระหนี้
          เมื่อคนจำนวนไม่น้อยต้องหยุดงาน ตกงาน ขาดรายได้หล่อเลี้ยงชีวิต ก็ยังส่งผลกระทบต่อการผ่อนชำระหนี้สิน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงออกมาตรการให้สถาบันทางการเงินต่าง ๆ ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยการพักชำระหนี้ชั่วคราว พร้อมกับพิจารณาความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ แต่ละที่มีอะไรบ้างนั้น ลองมาไล่เรียงกันดู
พักชำระหนี้

พักชำระหนี้ธนาคารต่าง ๆ

พักชำระหนี้ กยศ.

กู้เงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

          สำหรับคนที่พลาดสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท จากโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" สามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ โดยให้วงเงินกู้ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ยถูกสุด 0.10% ต่อเดือน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเกษตรกร และให้วงเงินกู้ 50,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

          นอกจากนี้ยังมีธนาคารอื่น ๆ ที่เริ่มปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้ประกอบการ ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้

สินเชื่อฉุกเฉินธนาคารออมสิน

สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

สินเชื่อฉุกเฉินอื่น ๆ

กู้เงินฉุกเฉิน

คืนเงิน-ลดค่าไฟฟ้า
          เพราะคนอยู่บ้านกันมากขึ้นในช่วงนี้ การไฟฟ้าฯ จึงออกมาตรการมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ โดยคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ตั้งแต่ 300-6,000 บาท พร้อมปรับลดค่าไฟส่วนที่ใช้เกินจากรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเวลา 3 เดือน หลังจากคนทำงานที่บ้านกันมากขึ้น เป็นเหตุให้ค่าไฟพุ่ง

คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ลดค่าไฟฟ้า

ลดค่าไฟ

คืนเงิน-ลดค่าน้ำประปา
          ด้านการประปาฯ ช่วยเหลือผู้ใช้น้ำด้วยการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาให้เช่นกัน และลดค่าน้ำประปาให้ทุกบ้าน เป็นเวลา 3 เดือน 
แจกเน็ตฟรี - โทร. ฟรี
          เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงมอบอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือฟรี 10GB และอัปสปีดอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำหรับผู้ใช้เน็ตบ้านเป็น 100Mbps ร่วมกับมอบสิทธิ์ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้โทร. ฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที
โทรฟรี

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
          เกษตรกร คืออีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากผลกระทบจากภัยแล้ง และสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 โดยนอกจากจะออกมาตรการพักหนี้แล้ว ยังจะได้รับเงินเยียวยาอีกครอบครัวละ 15,000 บาท
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ-ภาคธุรกิจ
สินเชื่อ

มาตรการช่วยเหลือคนว่างงาน
ว่างงาน

มาตรการเยียวยาอื่น ๆ
ภาษีที่ดิน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
มาตรการเยียวยาโควิด 19 มีอะไรบ้าง ? โพสต์เมื่อ 24 เมษายน 2563 เวลา 12:23:17 116,521 อ่าน
TOP