ประกันโควิด 19 ที่ยังเปิดรับอยู่มีเจ้าไหนบ้าง เจ้าไหนคุ้มกว่ากัน ?

          ประกันโควิด 19 ยังเปิดขายอยู่หลายเจ้า ใครกลัวจะติดเชื้อไวรัส อยากทำประกันไว้ให้อุ่นใจ มาเปรียบเทียบกันเลยว่า เจ้าไหนให้ความคุ้มครองมากกว่ากัน

          การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ และตัวเลขผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เรากลับมาตื่นตัวอีกครั้ง เพราะมีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยโรคนี้ได้ทุกเมื่อ สำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำประกัน และสนใจจะซื้อประกันโควิด 19 ในช่วงนี้ ลองมาดูว่ายังมีเจ้าไหนเปิดขายอยู่บ้าง และให้ความคุ้มครองอย่างไร (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563)

ประกันโควิด

วิริยะประกันภัย
ประกันโควิด 19

          อายุผู้ทำประกัน : 15 วัน - 75 ปี
          คุ้มครองอะไรบ้าง : การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า, ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน, เงินชดเชยนอนโรงพยาบาล, คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ, รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบการติดเชื้อ (เฉพาะแผนโปรเทคพลัส)
          เบี้ยประกัน : มี 3 แผน คือ 439, 549 และ 599 บาท/ปี
          ระยะเวลารอคอย : 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครอง
ประกันโควิด 19

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
          - ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยโดยโรคที่มีสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ (Pre-Existing)
          - ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย
          - ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
          - สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย และต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

          ซื้อได้ที่ไหน : วิริยะประกันภัย และ TQM
          ข้อมูลเพิ่มเติม : วิริยะประกันภัย โทร. 02-129-8777, TQM โทร. 1737

ทิพยประกันภัย
          เน้นความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล และการเจ็บป่วยภาวะโคม่าจนถึงเสียชีวิตจากโรคนี้เป็นหลัก โดยมีให้เลือก 3 แบบ
* แบบที่ 1
ประกันโควิด 19

         อายุผู้ทำประกัน : 1-99 ปี
         คุ้มครองอะไรบ้าง : ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
         เบี้ยประกัน : มี 4 แผน คือ 150, 250, 450 และ 850 บาท/ปี
ประกันโควิด 19

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
          - ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
          - มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

         ซื้อได้ที่ไหน : ทิพยประกันภัย, ธนาคารกรุงไทย
         ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. ทิพยประกันภัย 1736 

* แบบที่ 2
ประกันโควิด 19

          อายุผู้ทำประกัน : 1-99 ปี
          คุ้มครองอะไรบ้าง : ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
          เบี้ยประกัน : มี 2 แผนคือ 117 และ 711 บาท/ปี
ประกันโควิด 19

          เงื่อนไข
          - จำกัดการซื้อ 1 คน ทุนประกันภัยรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท (ดังนั้น ซื้อได้แบบ 711 + 117 + 117 = 945 บาท)
          - ผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV โรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตก) สามารถซื้อได้
          - ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
          - มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

          ซื้อที่ไหน : เซเว่นอีเลฟเว่น
          ข้อมูลเพิ่มเติม : counterservice หรือโทร. 02-826-7788

* แบบที่ 3 มีค่าชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาล
ประกันโควิด 19

          อายุผู้ทำประกัน : 1-99 ปี
          คุ้มครองอะไรบ้าง : ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล, ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
          เบี้ยประกัน : มี 3 แผน คือ 450, 950 และ 1,250 บาท/ปี
ประกันโควิด 19

          เงื่อนไข
          - ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย
          - ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
          - มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

          ซื้อที่ไหน : TQM
          ข้อมูลเพิ่มเติม : TQM หรือโทร. 1737 (24 ชม.) และ 02 119 8888

เมืองไทยประกันภัย
ประกันภัยโคโรนา (Covid-19) แผนยืนหนึ่ง
ประกันโควิด 19

          อายุผู้ทำประกัน : 1-80 ปี
          คุ้มครองอะไรบ้าง : เงินชดเชยเมื่อตรวจพบการติดเชื้อ และค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
          เบี้ยประกัน : 1,000 บาท/ปี

ประกันโควิด 19

          เงื่อนไข
          - จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับทุกแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          - ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
          - ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
          - ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้ารายใหม่ ที่ยังไม่เคยมีประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
          - ไม่รับประกันภัยอาชีพนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ และบุคลากรทางการแพทย์
          - มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
          - รับประกันเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
          - รับทันทีส่วนลด 200 บาท ในปีต่ออายุ เมื่อไม่มีเคลม

          ซื้อที่ไหน : เมืองไทยประกันภัย
          ข้อมูลเพิ่มเติม : เมืองไทยประกันภัย หรือโทร. 1484

เอเชียประกันภัย
ประกันโควิด 19

          อายุผู้ทำประกัน : ไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
          คุ้มครองอะไรบ้าง : ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล, ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
          เบี้ยประกัน : มี 4 แผน คือ 200 บาท (คุ้มครอง 3 เดือน) และ 365, 500, 1,825 บาท/ปี
ประกันโควิด 19

          เงื่อนไข
          - สามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ หรือทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ยกเว้น เฉพาะแผน COVID 1825 ได้คนละ 1 กรมธรรม์ และไม่สามารถซื้อรวมกับแผนอื่นได้
          - ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
          - มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
          - ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

          ซื้อที่ไหน : เอเชียประกันภัย 
          ข้อมูลเพิ่มเติม : เอเชียประกันภัย หรือโทร. 02 869 3399

กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์
ประกันโควิด 19

          อายุผู้ทำประกัน : 1-100 ปี
          คุ้มครองอะไรบ้าง : เงินชดเชยเมื่อตรวจพบการติดเชื้อ, ค่ารักษาพยาบาล, เงินชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย, ประกันอุบัติเหตุ
          เบี้ยประกัน : 699 บาท/ปี
ประกันโควิด 19

          เงื่อนไข
          - รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
          - สามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
          - แผนประกันภัยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี (ไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้)
          - มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
          - ไม่คุ้มครองกรณีที่ตรวจพบภูมิคุ้มกัน แต่ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          - ไม่คุ้มครองกรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการทางการแพทย์หรือวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
          - ไม่คุ้มครองกรณีการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          - ไม่คุ้มครองกรณีมีสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว

          ซื้อที่ไหน : กรุงเทพประกันภัย
          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 285 8585
สินทรัพย์ประกันภัย
ประกันโควิด 19

ประกันโควิด 19

          อายุผู้ทำประกัน : 1-99 ปี
          คุ้มครองอะไรบ้าง : เงินชดเชยเมื่อตรวจพบการติดเชื้อ, ประกันอุบัติเหตุ, เงินปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
          เบี้ยประกัน : มี 4 แผน คือ 99, 199, 299 และ 499 บาท/ปี
ประกันโควิด 19

          เงื่อนไข
            - ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
            - รับเฉพาะสัญชาติไทย และอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
            - ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
            - ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
            - ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
            - ไม่รับประกันผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในระยะ 14 วัน ก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
            - ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย
            - ผู้ที่ซื้อประกัน Covid  ไปแล้วใน Phase1 จะไม่สามารถซื้อใน Phase 2 นี้ได้
            - ไม่สามารถซื้อทั้ง 2 package ใน Phase 2 พร้อมกันได้ เช่น จะซื้อเจอ จ่าย จบ และซื้อค่ารักษาด้วยไม่ได้ จะต้องซื้อเพียง Package ใด Package หนึ่งเท่านั้น

          ซื้อที่ไหน : TQM
          ข้อมูลเพิ่มเติม : TQM โทร. 1737, สินทรัพย์ประกันภัย โทร. 02 792 5555 / 02 267 6222 / 02 023 7522

สินมั่นคง
ประกันโควิด 19

          อายุผู้ทำประกัน : 1-99 ปี
          คุ้มครองอะไรบ้าง : เงินชดเชยเมื่อตรวจพบการติดเชื้อ (เจอ จ่าย จบ)
          เบี้ยประกัน : มี 2 แผน คือ 199 และ 399 บาท/ปี
ประกันโควิด 19

          เงื่อนไข
          - สามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น
          - ไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
          - ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
          - ไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
          - ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วัน (สำหรับกรมธรรม์ปีแรก)
          - ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน หลังจากวันคุ้มครอง

          ซื้อที่ไหน : ินมั่นคง
          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง
FWD
แผนประกัน Easy E-COVID-19
          อายุผู้ทำประกัน : 20-60 ปี
          คุ้มครองอะไรบ้าง : ค่าชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาล และความคุ้มครองการเสียชีวิต
          เบี้ยประกัน : มี 3 แผน ขึ้นอยู่กับเพศและอายุผู้ทำประกัน
ประกันโควิด 19

          เงื่อนไข
          - ระยะเวลาคุ้มครอง 114 วัน
          - ระยะเวลารอคอย 14 วัน สำหรับค่าชดเชยรายวัน 
          - ไม่มีระยะเวลารอคอย สำหรับความคุ้มครองการเสียชีวิตจากทุกกรณี เช่น กรมธรรม์มีผลบังคับวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สามารถเคลมค่าชดเชยรายวันสำหรับการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
          - ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยสำหรับการเจ็บป่วย และ/หรือการได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครอง
          - ไม่คุ้มครองกรณีฆ่าตัวตายภายในหนึ่งร้อยสิบสี่วัน (114 วัน) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
          - ยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
          - ประกันอีซี่ อี-โควิด-19 สามารถสมัครได้เฉพาะคนไทย

          ซื้อที่ไหน : FWD
          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1351
FAQ ตอบคำถามฮิตเรื่องประกันโควิด 19
ประกันโควิด 19

1. ซื้อประกันประเภทไหนบ้าง ถึงได้ความคุ้มครองโควิด 19

          - ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) : ได้รับความคุ้มครองกรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา หรือค่ารักษาพยาบาลเมื่อพบติดเชื้อ (ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ซื้อ)
          - ประกันสุขภาพ : ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
          - ประกันการเดินทาง : ได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรค COVID 19 ซึ่งเกิดระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก
          - ประกันชีวิต : ได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

2. ประกันโควิด 19 คุ้มครองอะไรบ้าง ซื้อแบบไหนคุ้มกว่ากัน ?

          แผนความคุ้มครองของแต่ละบริษัทจะแตกต่างกัน แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ
          - คุ้มครองค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย (เจอ จ่าย จบ) เมื่อตรวจพบเชื้อที่ทำให้ป่วยโควิด 19
          - คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19
          - คุ้มครองภาวะโคม่า หรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
          - ค่าชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล ทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

          บางบริษัทประกันอาจมีความคุ้มครองหรือผลประโยชน์อย่างอื่นเข้าไปด้วยในแพ็กเกจ เช่น ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) หรือค่าปลงศพ

เราควรพิจารณาว่าต้องการความคุ้มครองด้านไหนบ้าง
เพื่อเลือกซื้อประกันโควิด 19 ที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด

3. ระยะรอคอย 14 วันคืออะไร

          คือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ดังนั้น หากเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19 ในช่วง 14 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับใช้ จะไม่สามารถเคลมประกันได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันคนที่รู้ตัวว่าป่วยแล้วมาซื้อประกันทีหลัง เพื่อเบิกค่ารักษาหรือรับเงินชดเชย

4. มีโรคประจำตัวสามารถทำประกันโควิด 19 ได้ไหม ?

          สามารถทำประกันโควิด 19 ได้ โดยหลายบริษัทอาจให้เราแถลงข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งต้องแถลงตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม บางบริษัทอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในผู้ป่วยบางกลุ่ม แนะนำให้สอบถามจากบริษัท และอ่านเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างละเอียดก่อนซื้อประกัน

5. ภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาคืออะไร

          การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจะมีองค์ประกอบคือ
          - ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
          - การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา

6. มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว จำเป็นต้องซื้อประกันโควิดไหม ?

          ประกันสุขภาพครอบคลุมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลอยู่แล้ว ดังนั้นจะไม่ทำประกันโควิด 19 ก็ได้ แต่หากต้องการซื้อประกันโควิด 19 ด้วย อาจจะเลือกแบบตรวจเจอเชื้อแล้วรับเงิน หรือแบบที่มีค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลให้ด้วย กรณีที่ประกันสุขภาพไม่มีค่าชดเชยรายวันให้
ประกันโควิด 19

7. ถ้าเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ต้องสำรองจ่ายก่อนหรือไม่ ?

          หากไม่ใช่โรงพยาบาลคู่สัญญากับบริษัทประกันภัย ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัย แต่หากเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญา ผู้ป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย

8. ซื้อประกันโควิด 19 หลายฉบับ จะเคลมได้ทุกเล่มไหม ?

          - กรณีซื้อประกันที่คุ้มครองเมื่อตรวจเจอเชื้อ จะสามารถเคลมได้ทุกฉบับ
          - กรณีซื้อประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จะเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง โดยต้องยื่นเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทแรกที่เราซื้อประกันก่อน ส่วนที่เหลือจึงมาเบิกเพิ่มเติมจากบริษัทที่ 2 บริษัทที่ 3 ต่อไป

          เช่น ซื้อประกันโควิด 19 บริษัท A มีวงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท และซื้อจากบริษัท B มีวงเงินค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท หากป่วยขึ้นมาและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวรวม 60,000 บาท เราจะต้องเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัท A เป็นจำนวน 50,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 10,000 บาท จะเบิกได้จากบริษัท B

อย่างไรก็ตาม หากเป็นการตรวจเจอโรคในระยะเวลารอคอยที่กำหนดไว้
จะไม่สามารถเคลมประกันได้

9. เคลมประกันโควิด 19 ได้อย่างไร

          ให้ยื่นเอกสาร หลักฐาน ตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้ ไปยังบริษัทที่รับประกันภัยได้เลย

10. บริษัทจะจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยภายในกี่วัน

          โดยปกติคือภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน หากมีเหตุอันควรสงสัยอาจขยายได้อีกไม่เกิน 90 วัน

11. หากติดเชื้อไวรัสแล้วเสียชีวิต แต่แพทย์ระบุว่าเป็นโรคปอดอักเสบ บริษัทประกันจะจ่ายหรือไม่

           หากเสียชีวิตมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา บริษัทจะต้องจ่ายให้ตามความคุ้มครอง โดยให้ยื่นเอกสาร สำเนาใบมรณบัตรที่ระบุโรคปอดอักเสบ พร้อมผลการตรวจโรคติดเชื้อโควิด 19 เพื่อแสดงให้บริษัททราบถึงสาเหตุการเสียชีวิต

12. ประกันโควิด 19 ไม่จ่ายในกรณีไหนบ้าง

          - เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย
          - การใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต เช่น ทำประกันไว้หลายฉบับ แล้วพิสูจน์ได้ว่าจงใจทำให้ตัวเองติดเชื้อ
          - การติดเชื้อในช่วงระยะเวลารอคอย
          - การตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19
เบอร์โทร. ติดต่อบริษัทประกันภัย
ประกันโควิด 19

1736

ประกันโควิด 19

1557 หรือ 02 239 1557

ประกันโควิด 19

1484

ประกันโควิด 19

02 869 3399

ประกันโควิด 19

1596

ประกันโควิด 19

02 792 5555 / 02 267 6222 / 02 023 7522

ประกันโควิด 19

1737

ประกันโควิด 19

02 099 0555

ประกันโควิด 19

1309

ประกันโควิด 19

1291

ประกันโควิด 19

1766

ไทยไพบูลย์

02 209 3299

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ประกันโควิด 19 ที่ยังเปิดรับอยู่มีเจ้าไหนบ้าง เจ้าไหนคุ้มกว่ากัน ? อัปเดตล่าสุด 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15:48:35 214,388 อ่าน
TOP