ประกันโควิด 19 ที่ยังเปิดรับอยู่มีเจ้าไหนบ้าง เจ้าไหนคุ้มกว่ากัน ?

          ประกันโควิด 19 ยังเปิดขายอยู่หลายเจ้า ใครกลัวจะติดเชื้อไวรัส อยากทำประกันไว้ให้อุ่นใจ มาเปรียบเทียบกันเลยว่า เจ้าไหนให้ความคุ้มครองมากกว่ากัน
          ช่วงที่ผ่านมา มีคนสนใจซื้อกรมธรรม์ประกันโควิด 19 มากถึง 7 ล้านฉบับ ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน แสดงให้เห็นว่า เราตื่นตัวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มากจริง ๆ และทุกวันนี้ จำนวนคนซื้อประกันโควิด 19 ก็ยังเพิ่มขึ้น เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยยังไม่นิ่ง เท่ากับว่าเราเองก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยโรค COVID-19 ได้ทุกเมื่อ

          สำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำประกัน และสนใจจะซื้อประกันโควิด 19 ในช่วงนี้ ลองมาดูว่ายังมีเจ้าไหนเปิดขายอยู่บ้าง และให้ความคุ้มครองอย่างไร (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563)
วิริยะประกันภัย
          แผนประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โควิด โปรเทค (Covid Protect)
ประกันโควิด 19

          อายุผู้ทำประกัน : 15 วัน – 75 ปี
          คุ้มครองอะไรบ้าง : เงินชดเชยนอนโรงพยาบาล, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
          เบี้ยประกัน : มี 2 แผนคือ 439 และ 599 บาท/ปี
          ระยะเวลารอคอย : 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครอง
ประกันโควิด 19

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์
          - ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยโดยโรคที่มีสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ (Pre-Existing)
          - ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย
          - ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์

          ซื้อได้ที่ไหน : วิริยะประกันภัย
          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-129-8777

ทิพยประกันภัย
          เน้นความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล และการเจ็บป่วยภาวะโคม่าจนถึงเสียชีวิตจากโรคนี้เป็นหลัก โดยมีให้เลือก 3 แบบ

* แบบที่ 1
ประกันโควิด 19

         อายุผู้ทำประกัน : 1-99 ปี
         คุ้มครองอะไรบ้าง : ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
         เบี้ยประกัน : มี 4 แผน คือ 150 / 250 / 450 และ 850 บาท/ปี
ประกันโควิด 19

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
          - ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
          - มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

         ซื้อได้ที่ไหน : ทิพยประกันภัย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
         ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2239-2200 ต่อ 4132, 2078, 1902, 1903, 4134, 4135, 1118, 2082, 2216, 2156, 4133

* แบบที่ 2
ประกันโควิด 19

          อายุผู้ทำประกัน : 1-99 ปี
          คุ้มครองอะไรบ้าง : ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
          เบี้ยประกัน : มี 2 แผนคือ 117 และ 711 บาท/ปี
ประกันโควิด 19

          เงื่อนไข
          - จำกัดการซื้อ 1 คน ทุนประกันภัยรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท  (ดังนั้น ซื้อได้แบบ 711 + 117 + 117 = 945 บาท)
          - ผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือ มีเชื้อไวรัส HIV โรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตก) สามารถซื้อได้
          - ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
          - มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

          ซื้อที่ไหน : เซเว่นอีเลฟเว่น
          ข้อมูลเพิ่มเติม : counterservice หรือ โทร. 02-826-7788

* แบบที่ 3
ประกันโควิด 19

          อายุผู้ทำประกัน : 1-99 ปี
          คุ้มครองอะไรบ้าง : ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล, ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
          เบี้ยประกัน : มี 3 แผนคือ 450, 950 และ 1,250 บาท/ปี
ประกันโควิด 19

          เงื่อนไข
          - ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย
          - ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
          - มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

          ซื้อที่ไหน : TQM
          ข้อมูลเพิ่มเติม : TQM หรือ โทร. 1737 (24 ชม.) และ 02 119 8888

เมืองไทยประกันภัย
ประกันโควิด 19

          อายุผู้ทำประกัน : 1-80 ปี
          คุ้มครองอะไรบ้าง : ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล, ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
          เบี้ยประกัน : มี 2 แผนคือ 900 และ 1,200 บาท/ปี

เมืองไทยประกันภัย

          เงื่อนไข
          - จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับทุกแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          - ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
          - สำหรับอาชีพนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สามารถซื้อได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น
          - มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

          ซื้อที่ไหน : เมืองไทยประกันภัย
          ข้อมูลเพิ่มเติม : เมืองไทยประกันภัย โทร. 1484

เอเชียประกันภัย
          อายุผู้ทำประกัน : ไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
          คุ้มครองอะไรบ้าง : ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล, ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
          เบี้ยประกัน : 500 บาท/ปี
ประกันโควิด 19

          เงื่อนไข
          - สามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์
          - ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย
          - มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

          ซื้อที่ไหน : เอเชียประกันภัย
          ข้อมูลเพิ่มเติม : เอเชียประกันภัย โทร. 02 869 3344

ประกันโควิด 19

FAQ ตอบคำถามฮิตเรื่องประกันโควิด 19
ประกันโควิด 19

1. ซื้อประกันประเภทไหนบ้าง ถึงได้ความคุ้มครองโควิด 19

          - ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) : ได้รับความคุ้มครองกรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา หรือค่ารักษาพยาบาลเมื่อพบติดเชื้อ (ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ซื้อ)
          - ประกันสุขภาพ : ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
          - ประกันการเดินทาง : ได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรค COVID 19 ซึ่งเกิดระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก
          - ประกันชีวิต : ได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

2. ประกันโควิด 19 คุ้มครองอะไรบ้าง ซื้อแบบไหนคุ้มกว่ากัน ?

          แผนความคุ้มครองของแต่ละบริษัทจะแตกต่างกัน แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มคือ
          - คุ้มครองค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย เมื่อตรวจพบเชื้อที่ทำให้ป่วยโควิด 19
          - คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19
          - คุ้มครองภาวะโคม่า หรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
          - ค่าชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล ทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

          บางบริษัทประกันอาจมีความคุ้มครองหรือผลประโยชน์อย่างอื่นเข้าไปด้วยในแพ็กเกจ เช่น ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) หรือค่าปลงศพ

เราควรพิจารณาว่าต้องการความคุ้มครองด้านไหนบ้าง
เพื่อเลือกซื้อประกันโควิด 19 ที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด

3. ระยะรอคอย 14 วันคืออะไร

          คือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ดังนั้น หากเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19 ในช่วง 14 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับใช้ จะไม่สามารถเคลมประกันได้ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันคนที่รู้ตัวว่าป่วยแล้วมาซื้อประกันทีหลัง เพื่อเบิกค่ารักษาหรือรับเงินชดเชย

4. มีโรคประจำตัวสามารถทำประกันโควิด 19 ได้ไหม ?

          สามารถทำประกันโควิด 19 ได้ โดยหลายบริษัทอาจให้เราแถลงข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งต้องแถลงตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม บางบริษัทอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในผู้ป่วยบางกลุ่ม แนะนำให้สอบถามจากบริษัท และอ่านเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างละเอียดก่อนซื้อประกัน

5. ภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาคืออะไร

          การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจะมีองค์ประกอบคือ
          - ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
          - การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา

6. มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว จำเป็นต้องซื้อประกันโควิดไหม ?

          ประกันสุขภาพครอบคลุมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลอยู่แล้ว ดังนั้นจะไม่ทำประกันโควิด 19 ก็ได้ แต่หากต้องการซื้อประกันโควิด 19 ด้วย อาจจะเลือกแบบตรวจเจอเชื้อแล้วรับเงิน หรือแบบที่มีค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลให้ด้วย กรณีที่ประกันสุขภาพไม่มีค่าชดเชยรายวันให้
ประกันโควิด 19

7. ถ้าเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ต้องสำรองจ่ายก่อนหรือไม่ ?

          หากไม่ใช่โรงพยาบาลคู่สัญญากับบริษัทประกันภัย ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัย แต่หากเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญา ผู้ป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย

8. ซื้อประกันโควิด 19 หลายฉบับ จะเคลมได้ทุกเล่มไหม ?

          - กรณีซื้อประกันที่คุ้มครองเมื่อตรวจเจอเชื้อ จะสามารถเคลมได้ทุกฉบับ
          - กรณีซื้อประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จะเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง โดยต้องยื่นเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทแรกที่เราซื้อประกันก่อน ส่วนที่เหลือจึงมาเบิกเพิ่มเติมจากบริษัทที่ 2 บริษัทที่ 3 ต่อไป

          เช่น ซื้อประกันโควิด 19 บริษัท A มีวงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท และซื้อจากบริษัท B มีวงเงินค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท หากป่วยขึ้นมาและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวรวม 60,000 บาท เราจะต้องเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัท A เป็นจำนวน 50,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 10,000 บาท จะเบิกได้จากบริษัท B

อย่างไรก็ตาม หากเป็นการตรวจเจอโรคในระยะเวลารอคอยที่กำหนดไว้
จะไม่สามารถเคลมประกันได้

9. เคลมประกันโควิด 19 ได้อย่างไร

          ให้ยื่นเอกสาร หลักฐาน ตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้ ไปยังบริษัทที่รับประกันภัยได้เลย

10. บริษัทจะจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยภายในกี่วัน

          โดยปกติคือภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน หากมีเหตุอันควรสงสัย อาจขยายได้อีกไม่เกิน 90 วัน

11. หากติดเชื้อไวรัสแล้วเสียชีวิต แต่แพทย์ระบุว่าเป็นโรคปอดอักเสบ บริษัทประกันจะจ่ายหรือไม่

           หากเสียชีวิตมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา บริษัทจะต้องจ่ายให้ตามความคุ้มครอง โดยให้ยื่นเอกสาร สำเนาใบมรณบัตรที่ระบุโรคปอดอักเสบ พร้อมผลการตรวจโรคติดเชื้อโควิด 19 เพื่อแสดงให้บริษัททราบถึงสาเหตุการเสียชีวิต

12. ประกันโควิด 19 ไม่จ่ายในกรณีไหนบ้าง

          - เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย
          - การใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต เช่น ทำประกันไว้หลายฉบับ แล้วพิสูจน์ได้ว่าจงใจทำให้ตัวเองติดเชื้อ
          - การติดเชื้อในช่วงระยะเวลารอคอย
          - การตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19
เบอร์โทร. ติดต่อบริษัทประกันภัย
ประกันโควิด 19

1736

ประกันโควิด 19

1557 หรือ 02 239 1557

ประกันโควิด 19

1484

ประกันโควิด 19

02 869 3399

ประกันโควิด 19

1596

ประกันโควิด 19

02 792 5555 / 02 267 6222 / 02 023 7522

ประกันโควิด 19

1737

ประกันโควิด 19

02 099 0555

ประกันโควิด 19

1309

ประกันโควิด 19

1291

ประกันโควิด 19

1766

ไทยไพบูลย์

02 209 3299

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ประกันโควิด 19 ที่ยังเปิดรับอยู่มีเจ้าไหนบ้าง เจ้าไหนคุ้มกว่ากัน ? โพสต์เมื่อ 20 เมษายน 2563 เวลา 14:42:53 40,744 อ่าน
TOP